Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Identiteit van de verkoper

Artikel   1            Toepasselijkheid 

Artikel   2            Aanbiedingen

Artikel   3            Levering en risico

Artikel   4            Eigendomsvoorbehoud en terughaalrecht

Artikel   5            Kennisgeving van bezwaren

Artikel   6            Prijs en betaling

Artikel   7            Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Identiteit van de verkoper
Göbel Belgium bvba
Rummenweg 172
3540 Herk-De-Stad

E-mailadres: info@gobel.be
Telefoonnummer: +32(0)13 77 51 98
Ondernemingsnummer: BE 0480.067.153

Artikel 1
Zonder schriftelijk tegenbericht van de medecontractant, en dit bij aangetekend schrijven, zijn op alle aanbiedingen en transacties van Göbel Belgium bvba onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, ongeacht de eventuele strijdige factuurbedingen van de medecontractant. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen, afspraken of regelingen waarbij Göbel Belgium bvba verplichtingen aangaat, zijn slechts bindend wanneer zij door deze laatste schriftelijk zijn bevestigd in een afzonderlijk schrijven.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
De medecontractant wordt geacht deze voorwaarden te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling.

Artikel 2
Alle in aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zullen zo goed mogelijk door Göbel Belgium bvba in acht worden genomen, doch zijn niet bindend.
Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de medecontractant geenszins het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting zijnerzijds jegens Göbel Belgium bvba.
Elk aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Göbel Belgium bvba.

Göbel Belgium bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Göbel Belgium bvba is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 3
De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de medecontractant.

Artikel 4
Alle door Göbel Belgium bvba geleverde goederen blijven haar eigendom zolang de medecontractant niet heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen, uit hoofde van welke verbintenis dan ook.
Wanneer de medecontractant ten aanzien van enige betalingsverplichtingen jegens Göbel Belgium bvba in gebreke is, is deze laatste gerechtigd alle door haar afgeleverde en nog in eigendom behorende goederen bij de medecontractant weg te voeren. Deze laatste is gehouden daartoe op eerste verzoek toegang tot zijn terrein te verschaffen.

Artikel 5
Alle klachten over de door Göbel Belgium bvba gefactureerde leveringen of prestaties dienen binnen 48 uur na ontvangst van de factuur gemeld te worden en binnen 10 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bevestigd te zijn aan Göbel Belgium bvba. Bij gebrek hiervan vervalt elk recht op klachten.
De medecontractant heeft een schadebeperkingsplicht; hij is verplicht alle voorzieningen te treffen om elke directe of indirecte schade te voorkomen of te beperken.

Artikel 6
Al onze facturen zijn contant, netto zonder korting, betaalbaar op de zetel van Göbel Belgium bvba. Indien de medecontractant niet terstond, respectievelijk binnen de overeengekomen termijn zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft Göbel Belgium bvba het recht, zonder enige ingebrekestelling, de medecontractant, over het geheel door hem verschuldigde bedrag, verwijlintresten gelijk aan het wettelijk tarief van art.5 van de wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstal inzake handelstransacties, in rekening te brengen. Bovendien zal in dit geval aan Göbel Belgium bvba een conventionele schadevergoeding gelijk aan tien procent van het totale factuurbedrag, met een minimum van honderd euro, verschuldigd zijn en dit zonder enige ingebrekestelling.

Artikel 7
Op alle transacties is enkel het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.
Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de medecontractant worden verhaald.
Van zodra 1 factuur na vervaldatum onbetaald blijft kan Göbel Belgium bvba alle leveringen staken en alle andere zelfs nog niet vervallen facturen als vervallen beschouwen.
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

De medecontractant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.